Chceme priniesť ľuďom to dobré,
čo v prírode máme.

Kontakt

Mariana Repáňová KRIMA

Pod Brehom 1411/21

013 06 Terchová

IČO: 47315687

DIČ: 1023316382

neplatca DPH

zapísaný v živnostenskom registri Obvodný úrad Žilina, číslo živnostenského registra 580-52052

Tel. 0911 880 855

E-mail:  marianarepanova@gmail.com

 

Orgán dozoru

V zmysle zákona číslo 128/2000 Z.z. o štátnej kontrole, všeobecným orgánom dozoru v ochrane spotrebiteľa na vnútornom trhu je Slovenská obchodná inšpekcia:

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj 
Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79  Žilina 1   
Odbor výkonu dozoru 
tel. č. 041/763 21 30, 041/724 58 68 
e-mail: za@soi.sk