Chceme priniesť ľuďom to dobré,
čo v prírode máme.

Obchodné podmienky


 internetového obchodu www.vcelieprodukty.sk

 

Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku medzi predávajúcim, ktorým je:

Mariana Repáňová KRIMA

Pod Brehom 1411/21

013 06  TERCHOVÁ

IČO: 47315687

DIČ: 1023316382

neplatca DPH

zapísaný v živnostenskom registri Obvodný úrad Žilina

číslo živnostenského registra 580-52052

 

Bankové spojenie:

   ČSOB  Žilina

   IBAN: SK62 7500 0000 0040 1836 8557                                 

 

ďalej len „predávajúci“

a „kupujúcim“ , ktorým je osoba nakupujúca tovar na internetovej stránke www.vcelieprodukty.sk

 

Zodpovedná osoba predávajúceho:

Mariana Repáňová

tel. 0911880855

e-mail:  marianarepanova@gmail.com

 

Orgán dozoru:

V zmysle zákona číslo 128/2000 Z.z. o štátnej kontrole, všeobecným orgánom dozoru v ochrane spotrebiteľa na vnútornom trhu je Slovenská obchodná inšpekcia:

 

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj 
Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79  Žilina 1   
Odbor výkonu dozoru 
tel. č. 041/763 21 30, 041/724 58 68 
e-mail: za@soi.sk


A. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

Všetky objednávky podané prostredníctvom internetovej predajne www.vcelieprodukty.sk sú záväzné. Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami ako aj s reklamačným poriadkom a súhlasí s nimi.

Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká v okamihu prevzatia objednaného tovaru kupujúcim.

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí.

Miestom dodania  tovaru je adresa uvedená kupujúcim v registračnom formulári.

Vlastnícke právo k tovaru prechádza ma kupujúceho pod podmienkou zaplatenia kúpnej ceny, jeho prevzatím.

Vyplnením registračného formulára na stránke www.vcelieprodukty.sk, kupujúci dáva predávajúcemu súhlas k zhromažďovaniu a archivovaniu osobných údajov o kupujúcom a o jeho nákupoch.

Prijatie a odoslanie objednávky je zákazníkovi potvrdené informatívnym e-mailom na ním zadaný e-mail.

 

Ceny a zľavy:

Všetky ceny vrátane akciových platia do odvolania alebo vypredania zásob.

Vekové obmedzenie:

V zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky je zakázané predávať alkoholické nápoje osobám mladším ako 18 rokov. Ak objednávka obsahuje čo i len jeden kus alkoholického nápoja, kupujúci sa zaväzuje, že dovŕšil v deň objednávky minimálny vek 18 rokov. V prípade porušenia tohto ustanovenia kupujúcim sa považuje kúpna zmluva za neplatnú.

 

B. Platobné podmienky

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu riadne a včas.

Tovar zostáva vlastníctvom dodávateľa až do úplného uhradenia kúpnej ceny.

 

Možné formy úhrady:

-          tovar zaslaný na dobierku – platba pri prevzatí zásielky doručovateľovi

Daňový doklad je súčasťou zásielky a zároveň slúži ako dodací list.

 

C. Dodanie tovaru

V rámci dodania na území Slovenskej republiky je tovar kupujúcemu odoslaný prostredníctvom Slovenskej pošty a.s.

Doba dodania:  3 až 5 pracovných dní.

Doba dodania sa môže predĺžiť alebo líšiť na základe podmienok a stavu dodávateľskej služby.

Rozvážka prebieha v pracovných dňoch, najskôr nasledujúci deň pod odoslaní zásielky. V prípade neprítomnosti má byť adresátovi balíka zanechané Oznámenie o uložení zásielky, ktorú je možné následne vyzdvihnúť do 18 dní na priehradkách Slovenskej pošty.

 

D. Náklady na doručenie

Predávajúci  zašle tovar prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s.

Poštovné pri dobierke  je paušálne 3,90 Eur.

Poštovné a balné je vždy ZADARMO pri objednávke nad 35,- eur.

 

 

E. Odstúpenie od zmluvy a storno objednávky

Kupujúci má právo uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru.

Ak sa tak rozhodne, stačí v tejto lehote oznámiť dodávateľovi, že od zmluvy odstupuje. Tovar, ktorý je predmetom kúpnej zmluvy zákazník odošle do troch dní od odstúpenia na adresu dodávateľa. 

Predávajúci je povinný vyplatiť kupujúcemu  všetky platby za tovar, vrátane poštovného.  /ak bolo vyčíslené/.

Adresa na odstúpenie od zmluvy:

Mariana Repáňová

Pod Brehom 1411/21

013 06 Terchová

 

O úmysle vrátiť tovar nás prosím informujte e-mailom: marianarepanova@gmail.com

Odporúčame vyplniť a priložiť nasledujúci formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

Storno objednávky:

Objednávku je možné stornovať e-mailom alebo telefonicky bez udania dôvodu do 24 hodín od jej odoslania.  Stačí uviesť číslo objednávky a kontaktné údaje.  V prípade zrušenia objednávky nie sú kupujúcemu účtované žiadne poplatky súvisiace so stornom.

F. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

Predávajúci dáva kupujúcemu - spotrebiteľovi na vedomie, že od 01.02.2016 nadobudol účinnosť zákon č. 39/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Spotrebiteľ má právo domáhať sa riešenia spotrebiteľského sporu zmierlivou formou. Orgánom alternatívneho riešenia sporov zo zákona sú Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Slovenská obchodná inšpekcia. Slovenská obchodná inšpekcia je navyše v postavení tzv. reziduálneho subjektu, čo znamená, že bude oprávnená riešiť aj také spory, pri ktorých nie je určená kompetencia iných orgánov, okrem sporov vyplývajúcich zo zmlúv o poskytovaní finančných služieb. Spotrebiteľ musí využiť všetky zákonom dané možnosti pred tým, ako sa obráti na príslušný orgán alternatívneho riešenia sporu, napr. uplatní si svoje právo v reklamačnom konaní. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk.
 

G. Reklamácia a záruka tovaru

Prípadné reklamácie budú vybavené v súlade s reklamačným poriadkom internetového obchodu www.vcelieprodukty.sk , a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Pri reklamácií postupujte nasledovne:

-          odporúčame vyplniť reklamačný formulár, ktorý nájdete na stránke www.vcelieprodukty.sk  - Reklamačný formulár 

-          zašlite upozornenie o tejto skutočnosti na e-mailovú adresu: marianarepanova@gmail.com

-          reklamovaný tovar zabaľte, opíšte vadu, doplňte číslom faktúry

 

Tovar zašlite na adresu:

Mariana Repáňová

Pod Brehom 1411/21

013 06 Terchová 

V prípade oprávnenej reklamácie tovaru zákazníkom hradí všetky náklady spojené s vybavením reklamácie predajca.

Záruka začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Predajca zodpovedá za všetky chyby výrobku, ktoré má tovaru po prevzatí kupujúcim alebo ktoré sa objavia v priebehu záručnej doby. Nevzťahuje sa na chyby spôsobené nešetrným zaobchádzaním alebo mechanickým poškodením.

Doba spotreby pre jednotlivé druhy tovarov je nasledovná:

 Včelie produkty:

peľ                           doba spotreby  1 rok

propolis                  doba spotreby   2 roky

kozmetika              doba spotreby   2 roky

med                        doba spotreby  3 roky   /vo všetkých prípadoch je doba spotreby uvedená na etikete/                                                                           

medovina               bez obmedzenia, dátum plnenia a číslo šarže sú uvedené na etikete 

Na všetok iný predávaný tovar je je zákonom poskytovaná záručná doba 24 mesiacov.

 

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v súlade s kúpnou zmluvou, má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci alebo jej opravou. Ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci od zmluvy odstúpiť.

 

H. Ochrana osobných údajov

Oboznámenie dotknutej osoby s informáciami potrebnými k spracúvaniu osobných údajov podľa § 19 ods. 1 a 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679

Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Informácie podľa § 21 ods. 1 a 2 zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon 18/2018“) je prevádzkovateľ povinný poskytnúť dotknutej osobe spôsobom podľa jej požiadavky. - Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov. - Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ak účel ich spracúvania skončil alebo je splnená niektorá z podmienok v § 23 ods. 2 zákona 18/2018 alebo ak je spracúvanie potrebné kvôli dôvodom v § 23 ods. 4 zákona 18/2018. - Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak ide o prípady podľa § 24 ods. 1 zákona 18/2018. - Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané podľa § 13 ods. 1 písm. e) alebo písm. f) vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. - Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sa osobné údaje spracúvajú podľa § 13 ods. 1 písm. a), § 16 ods. 2 písm. a) alebo § 13 ods. 1 písm. b) zákona 18/2018 a spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami. - Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona 18/2018 na Úrad na ochranu osobných údajov, ak je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených zákonom 18/2018.


Prevádzkovateľ internetového obchodu www.vcelieprodukty.sk sa zaväzuje, že nikdy neposkytne vaše osobné údaje tretej strane. Potrebné údaje budú poskytnuté iba dopravcovi /meno, adresa, telefón/. Spracovanie dôverných dát prebieha v súlade so zákonom Zákon č. 428/2002 Z.z.o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 602/2003 Z.z., zákona č. 576/2004 Z.z. a zákona č. 90/2005 Z.z. na ochranu osobných údajov.

Zákazník ako fyzická osoba oznámi predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu bydliska, PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu. V prípade, že je fyzickou osobou-podnikateľ, alebo právnickou osobou, oznámi predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla, adresu miesta podnikania, vrátane PSČ, IČO, DIČ, IČ DPH, číslo telefónu a e-mailovú adresu.
Zákazník vyhlasuje, že súhlasí v zmysle zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci v manuálnej i elektronickej podobe spracovával a uchovával jeho osobné údaje v rozsahu uvedenom v objednávke zaslanej predávajúcemu. Ak zákazník zmení svoje osobné údaje predávajúci to berie na vedomie. Predávajúci spracúva osobné údaje vo všetkých svojich informačných systémoch za účelom vystavenia dokladov. Zákazník udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže zákazník odvolať kedykoľvek písomnou formou. 

Predávajúci ako prevádzkovateľ bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracovanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

Prevádzkovateľ internetovej stránky www.vcelieprodukty.sk sa zaväzuje, že poskytnuté údaje bude používať len za účelom obchodného vzťahu. Náš internetový obchod si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečnosti v prípade, že by server napadol neznámy útočník /hacker/. Iba v tomto prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá.

CH. Záverečné ustanovenia

Kupujúci prehlasuje, že pred vyplnením a odoslaním objednávky sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. 


Tieto obchodné podmienky sú platné od 15.3.2018