Chceme priniesť ľuďom to dobré,
čo v prírode máme.

Obchodné podmienky


 internetového obchodu www.vcelieprodukty.sk

 

Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku medzi predávajúcim, ktorým je:

Mariana Repáňová KRIMA

Pod Brehom 1411/21

013 06  TERCHOVÁ

IČO: 47315687

DIČ: 1023316382

neplatca DPH

zapísaný v živnostenskom registri Obvodný úrad Žilina

číslo živnostenského registra 580-52052

                            

 

ďalej len „predávajúci“

a „kupujúcim“ , ktorým je osoba nakupujúca tovar na internetovej stránke www.vcelieprodukty.sk

 

Zodpovedná osoba predávajúceho:

Mariana Repáňová

tel. 0911880855

e-mail:  marianarepanova@gmail.com

č. účtu, Slovenská sporiteľňa, a.s.

 IBAN: SK58 0900 0000 0000 7648 6078


Orgán dozoru:

V zmysle zákona číslo 128/2000 Z.z. o štátnej kontrole, všeobecným orgánom dozoru v ochrane spotrebiteľa na vnútornom trhu je Slovenská obchodná inšpekcia:

 

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj 
Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79  Žilina 1   
Odbor výkonu dozoru 
tel. č. 041/763 21 30, 041/724 58 68 
e-mail: za@soi.sk


A. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

Všetky objednávky podané prostredníctvom internetovej predajne www.vcelieprodukty.sk sú záväzné. Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami ako aj s reklamačným poriadkom a súhlasí s nimi.

Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká v okamihu prevzatia objednaného tovaru kupujúcim. Tovar zasielame výlučne na dobierku prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s..

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí.

Miestom dodania  tovaru je adresa uvedená kupujúcim v registračnom formulári.

Vlastnícke právo k tovaru prechádza ma kupujúceho pod podmienkou zaplatenia kúpnej ceny, jeho prevzatím.

Vyplnením registračného formulára na stránke www.vcelieprodukty.sk, kupujúci dáva predávajúcemu súhlas k zhromažďovaniu a archivovaniu osobných údajov o kupujúcom a o jeho nákupoch.

Prijatie a odoslanie objednávky je zákazníkovi potvrdené informatívnym e-mailom na ním zadaný e-mail.  V prípade, že sa táto informácia neobjaví v doručenej e-mailovej pošte, je nutné skontrolovať nevyžiadanú poštu /spam/.

 

Ceny a zľavy:

Všetky ceny vrátane akciových platia do odvolania alebo vypredania zásob.

Vekové obmedzenie:

V zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky je zakázané predávať alkoholické nápoje osobám mladším ako 18 rokov. Ak objednávka obsahuje čo i len jeden kus alkoholického nápoja, kupujúci sa zaväzuje, že dovŕšil v deň objednávky minimálny vek 18 rokov. V prípade porušenia tohto ustanovenia kupujúcim sa považuje kúpna zmluva za neplatnú.

Nákupom alkoholických nápojov v tomto e-shope potvrdzujete, že máte minimálny vek 18 rokov.


B. Platobné podmienky

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu riadne a včas.

Tovar zostáva vlastníctvom dodávateľa až do úplného uhradenia kúpnej ceny.

 

Možné formy úhrady:

-          tovar zaslaný na dobierku – platba pri prevzatí zásielky poštovému kuriérovi prípadne na priehradke Slovenskej pošty a.s.

Daňový doklad je súčasťou zásielky a zároveň slúži ako dodací list.

 

C. Dodanie tovaru

V rámci dodania na území Slovenskej republiky je tovar kupujúcemu odoslaný prostredníctvom Slovenskej pošty a.s.

Doba dodania:  3 až 5 pracovných dní.

Doba dodania sa môže predĺžiť alebo líšiť na základe podmienok a stavu dodávateľskej služby.

Zásielky sa odosielajú v službe balík na poštu alebo balík na adresu. O uložení na pošte budete informovaní sms-správou, alebo e-mailom.  Ak si želáte, aby vám bol balík doručený domov na adresu, zvoľte v časti DOPRAVA možnosť balík na adresu.

Rozvážka prebieha v pracovných dňoch, najskôr nasledujúci deň pod odoslaní zásielky. V prípade neprítomnosti bude adresátovi balíka zanechané Oznámenie o uložení zásielky, ktorú je možné následne vyzdvihnúť do 18 dní na priehradkách Slovenskej pošty.

 

D. Náklady na doručenie

Predávajúci  zašle tovar prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s.

Poštovné a balné pri dobierke  je STANOVENÉ PAUŠÁLNE na:

  •     Balík na adresu: 4,90 eur
  •     Balík na poštu: 3,90 eur
    / hmotnosť balíčka neovplyvňuje výšku poštovného/.

Poštovné a balné je vždy ZADARMO pri objednávke nad 35,- eur.

 

E. Odstúpenie od zmluvy a storno objednávky

Kupujúci má právo uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru.

Ak sa tak rozhodne, stačí v tejto lehote oznámiť dodávateľovi, že od zmluvy odstupuje. Tovar, ktorý je predmetom kúpnej zmluvy zákazník odošle do troch dní od odstúpenia na adresu dodávateľa. Poštovné náklady hradí zákazník.

Predávajúci je povinný vyplatiť kupujúcemu  všetky platby za tovar, vrátane poštovného.  /ak bolo vyčíslené/.

Adresa na odstúpenie od zmluvy:

Mariana Repáňová

Pod Brehom 1411/21

013 06 Terchová

 

O úmysle vrátiť tovar nás prosím informujte e-mailom: marianarepanova@gmail.com

Odporúčame vyplniť a priložiť  formulár na odstúpenie od zmluvy.

Ten vám bol doručený spolu s potvrdením objednávky do vami zadaného e-mailu.Storno objednávky:

Objednávku je možné stornovať e-mailom alebo telefonicky bez udania dôvodu do 24 hodín od jej odoslania.  Stačí uviesť číslo objednávky a kontaktné údaje.  V prípade zrušenia objednávky nie sú kupujúcemu účtované žiadne poplatky súvisiace so stornom.

F. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

Predávajúci dáva kupujúcemu - spotrebiteľovi na vedomie, že od 01.02.2016 nadobudol účinnosť zákon č. 39/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Spotrebiteľ má právo domáhať sa riešenia spotrebiteľského sporu zmierlivou formou. Orgánom alternatívneho riešenia sporov zo zákona sú Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Slovenská obchodná inšpekcia. Slovenská obchodná inšpekcia je navyše v postavení tzv. reziduálneho subjektu, čo znamená, že bude oprávnená riešiť aj také spory, pri ktorých nie je určená kompetencia iných orgánov, okrem sporov vyplývajúcich zo zmlúv o poskytovaní finančných služieb. Spotrebiteľ musí využiť všetky zákonom dané možnosti pred tým, ako sa obráti na príslušný orgán alternatívneho riešenia sporu, napr. uplatní si svoje právo v reklamačnom konaní. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk.
 

G. Reklamácia a záruka tovaru

Prípadné reklamácie budú vybavené v súlade s reklamačným poriadkom internetového obchodu www.vcelieprodukty.sk , a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.


Reklamačný poriadok

I. Úvodné ustanovenia


1. Tento reklamačný poriadok upravuje spôsob a miesto reklamácie, postup pri riešení reklamácií a spôsob vykonania záručných opráv. Týka sa tovaru a služieb ktoré predávajúci predal spotrebiteľom. Pri reklamáciách sa postupuje v súlade s týmto reklamačným poriadkom, za dodržania zákonných ustanovení a práv spotrebiteľov.


2. Tento reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Obchodných podmienok predávajúceho.


3. Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim spotrebiteľom u predávajúceho:


Obchodné meno: Mariana Repáňová KRIMA

Registrácia: Obvodný úrad Žilina
č. ObU-ZA.OZP1-2013/15706-2
č. živn. registra: 580-52052

Sídlo: Pod Brehom 1411/21, 013 06 Terchová
IČO: 47315687
DIČ: 1023316382

email: marianarepanova@gmail.com
tel.: +421/ 911 88 08 55

4. Kupujúcim spotrebiteľom je v zmysle § 2 písm. a) zák. č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane spotrebiteľa) fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.


5. Spotrebiteľskou zmluvou je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom.


6. Zmluvou uzatvorenou na diaľku je zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutá a uzatvorená výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu.


7. Uzatvorením kúpnej zmluvy a prevzatím tovaru kupujúci prejavuje súhlas s týmto Reklamačným poriadkom a obchodnými podmienkami.


8. Prevzatím tovaru u kupujúceho podnikateľa je okamih jeho odovzdania predávajúcemu, resp. prvému prepravcovi. Prevzatím tovaru u kupujúceho spotrebiteľa je okamih prevzatia tovaru od predávajúceho resp. od prepravcu spotrebiteľom.


9. Orgánom dozoru je:

                                             Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj 
                                Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79  Žilina 1   
                                                   Odbor výkonu dozoru 
                                          tel. č. 041/763 21 30, 041/724 58 68 
                                                        

                                                         fax č. 041/763 21 39

 

 

 

II. Záruka, záručné podmienky

1. Právna úprava zodpovednosti predávajúceho za vady sa riadi § 620 a nasl. Obč. zák.


2. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim.


3. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).


4. Záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.


5. Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.


6. Záručný list obsahuje označenie predávajúceho (meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov predávajúceho, jeho sídlo alebo miesto podnikania), obsah záruky, jej rozsah a podmienky, dĺžku záručnej doby a údaje potrebné na uplatnenie záruky. Ak záručný list neobsahuje všetky náležitosti, nespôsobuje to neplatnosť záruky.


7. Záručným listom je doklad o kúpe – faktúra, ktorá slúži zároveň aj ako dodací list.


8. Záručná doba začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim.


9. Pri preberaní tovaru je kupujúci, alebo ním poverená osoba, povinná skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený. V prípade jeho poškodenia je potrebné priamo na mieste spísať s dopravcom (kuriérom) záznam o zistených vadách spôsobených počas prepravy.


10. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou. Pokiaľ kupujúci prevezme od prepravcu poškodenú zásielku, je potrebné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu.


11. V prípade, že kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.


12. Pri prevzatí tovaru je kupujúci, alebo ním poverená osoba, povinná podpísať dodací list.


13. Neúplnú alebo poškodenú zásielku je potrebné bez zbytočného odkladu oznámiť mailom na info@vcelieprodukty.sk


14. Záruka sa nevzťahuje na poškodenia vzniknuté:
- mechanickým poškodením tovaru, 

- neodborným zaobchádzaním alebo zanedbaním starostlivosti o tovar
- prírodnými živlami alebo vyššou mocou.


15. Záruka sa nevzťahuje najmä na nasledovné poškodenie tovaru:
a) deformačné, či iné vzhľadové a funkčné zmeny, ktoré majú svoj pôvod v opotrebení výrobku


16. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, môže uplatniť v rámci záručnej doby vady na tovare u predávajúceho v súlade s reklamačnými podmienkami stanovenými zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a týmto reklamačným poriadkom.

 

III. Reklamačné podmienky

1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Kupujúci má právo uplatniť si nároky za vady tovaru počas trvania záručnej doby.


2. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.


3. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.


4. Reklamáciu je kupujúci spotrebiteľ oprávnený uplatniť písomne na adrese predávajúceho:

Mariana Repáňová KRIMA

Pod Brehom 1411/21

013 06 Terchová

5. Pri uplatnení reklamácie kupujúci zašle na vyššie uvedenú adresu spolu s chybným tovarom vyplnený reklamačný formulár, daňový doklad preukazujúci kúpu tovaru a doklad o doručení (ďalej len „požadované doklady“).


6. Kupujúci uvedie v reklamačnom formulári nasledujúce údaje:
- identifikácia kupujúceho,
- číslo elektronickej objednávky,
- popis tovaru, ktorý si kupujúci reklamuje s uvedením kódu, množstva a ceny
- popis reklamovaných závad
- názov a IBAN bankového účtu kupujúceho, 
- dátum a podpis kupujúceho.


7. Predávajúci odporúča kupujúcemu poistiť tovar, ktorý je predmetom reklamácie. Riziko vzniku škody na tovare, ktorý je predmetom reklamácie znáša kupujúci až do okamihu prevzatia tohto tovaru predávajúcim.


8. Pokiaľ kupujúci nedoručí spolu s tovarom, ktorý si želá reklamovať, aj požadované doklady, vyzve ho predávajúci e-mailom na doplnenie chýbajúcich údajov alebo priložene chýbajúcich požadovaných dokladov.


9. Ak sa predávajúcemu nepodarí opakovane kontaktovať kupujúceho, alebo kupujúci nereaguje na e-mailovú výzvu predávajúceho do 30 dní odo dňa prevzatia tovaru predávajúcim a nedoručí chýbajúce doklady. Nedoplní chýbajúce údaje a týmto znemožní konanie, predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetného reklamácie a tovar ak je to možné bude vrátený na náklady kupujúceho späť kupujúcemu na adresu uvedenú v objednávke.


10. Ak spolu s požadovanými dokladmi nie je priložený tovar, ktorý je predmetom reklamácie, predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetnej záležitosti a má sa za to, že kupujúci nemá v úmysle tovar reklamovať.


11. Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať tovar zaslaný kupujúcim na dobierku.


12. Pri spätnom zasielaní je tovar potrebné zabaliť tak, aby sa predišlo jeho poškodeniu. Poškodenie tovaru pri preprave môže mať za následok neuznanie reklamácie. Tovar je potrebné zaslať buď formou balíka alebo doporučene ako list.


13. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dna uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dna uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.


14. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby ukončenia reklamačného konania sa do záručnej doby nepočíta. V prípade výmeny veci za novú, začína plynúť nová záručná doba od jej prevzatia.


15. Pri uplatnení reklamácie spotrebiteľom počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.


16. Pri uplatnení reklamácie spotrebiteľom po 12 mesiacoch od kúpy, keď ju predávajúc zamietol, predávajúci je povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova. Počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dna znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.


17. Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.


18. Kupujúci má právo a úhradu nákladov (najmä poštovného), ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených práv zo zodpovednosti za vady a boli vynaložené skutočne a účelne.


19. Reklamácia sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené bežným používaním tovaru kupujúcim.

 


20. Ak po doručení tovaru zistí kupujúci nezrovnalosti medzi dodaný tovarom a faktúrou, prípadne chyby tovaru, oznámi to najneskôr do 3 dní predávajúcemu prostredníctvom elektronickej pošty na mail marianarepanova@gmail.com
, alebo telefonicky na čísle + 421 911 88 08 55

 

 


 

Pri reklamácií postupujte nasledovne:

-          odporúčame vyplniť reklamačný formulár, ktorý nájdete na stránke www.vcelieprodukty.sk  - Reklamačný formulár 

-          zašlite upozornenie o tejto skutočnosti na e-mailovú adresu: marianarepanova@gmail.com

-          reklamovaný tovar zabaľte, opíšte vadu, doplňte číslom faktúry

 

Tovar zašlite na adresu:

Mariana Repáňová

Pod Brehom 1411/21

013 06 Terchová 

V prípade oprávnenej reklamácie tovaru zákazníkom hradí všetky náklady spojené s vybavením reklamácie predajca.

Záruka začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Predajca zodpovedá za všetky chyby výrobku, ktoré má tovaru po prevzatí kupujúcim alebo ktoré sa objavia v priebehu záručnej doby. Nevzťahuje sa na chyby spôsobené nešetrným zaobchádzaním alebo mechanickým poškodením.

Doba spotreby pre jednotlivé druhy tovarov je nasledovná:

 Včelie produkty:

peľ                           doba spotreby  1 rok

propolis                  doba spotreby   2 roky

kozmetika              doba spotreby   2 roky

med                        doba spotreby  3 roky   /vo všetkých prípadoch je doba spotreby uvedená na etikete/                                                                           

medovina               bez obmedzenia, dátum plnenia a číslo šarže sú uvedené na etikete 

Na všetok iný predávaný tovar je je zákonom poskytovaná záručná doba 24 mesiacov.

 

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v súlade s kúpnou zmluvou, má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci alebo jej opravou. Ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci od zmluvy odstúpiť.

 

H. Ochrana osobných údajov

Oboznámenie dotknutej osoby s informáciami potrebnými k spracúvaniu osobných údajov podľa § 19 ods. 1 a 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679

Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Informácie podľa § 21 ods. 1 a 2 zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon 18/2018“) je prevádzkovateľ povinný poskytnúť dotknutej osobe spôsobom podľa jej požiadavky. - Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov. - Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ak účel ich spracúvania skončil alebo je splnená niektorá z podmienok v § 23 ods. 2 zákona 18/2018 alebo ak je spracúvanie potrebné kvôli dôvodom v § 23 ods. 4 zákona 18/2018. - Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak ide o prípady podľa § 24 ods. 1 zákona 18/2018. - Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané podľa § 13 ods. 1 písm. e) alebo písm. f) vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. - Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sa osobné údaje spracúvajú podľa § 13 ods. 1 písm. a), § 16 ods. 2 písm. a) alebo § 13 ods. 1 písm. b) zákona 18/2018 a spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami. - Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona 18/2018 na Úrad na ochranu osobných údajov, ak je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených zákonom 18/2018.


Prevádzkovateľ internetového obchodu www.vcelieprodukty.sk sa zaväzuje, že nikdy neposkytne vaše osobné údaje tretej strane. Potrebné údaje budú poskytnuté iba dopravcovi /meno, adresa, telefón/. Spracovanie dôverných dát prebieha v súlade so zákonom Zákon č. 428/2002 Z.z.o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 602/2003 Z.z., zákona č. 576/2004 Z.z. a zákona č. 90/2005 Z.z. na ochranu osobných údajov.

Zákazník ako fyzická osoba oznámi predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu bydliska, PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu. V prípade, že je fyzickou osobou-podnikateľ, alebo právnickou osobou, oznámi predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla, adresu miesta podnikania, vrátane PSČ, IČO, DIČ, IČ DPH, číslo telefónu a e-mailovú adresu.
Zákazník vyhlasuje, že súhlasí v zmysle zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci v manuálnej i elektronickej podobe spracovával a uchovával jeho osobné údaje v rozsahu uvedenom v objednávke zaslanej predávajúcemu. Ak zákazník zmení svoje osobné údaje predávajúci to berie na vedomie. Predávajúci spracúva osobné údaje vo všetkých svojich informačných systémoch za účelom vystavenia dokladov. Zákazník udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže zákazník odvolať kedykoľvek písomnou formou. 

Predávajúci ako prevádzkovateľ bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracovanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

Prevádzkovateľ internetovej stránky www.vcelieprodukty.sk sa zaväzuje, že poskytnuté údaje bude používať len za účelom obchodného vzťahu. Náš internetový obchod si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečnosti v prípade, že by server napadol neznámy útočník /hacker/. Iba v tomto prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá.

CH. Záverečné ustanovenia

Kupujúci prehlasuje, že pred vyplnením a odoslaním objednávky sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. 


Tieto obchodné podmienky sú platné od 15.3.2018